22 februari 2019

 • Vrijdag, 22 Februari 2019 : Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 5,1-4.
  De oudsten onder u vermaan ik, oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: weidt de kudden van God waarvan gij de herders zijt; hoedt haar zoals God het wil: van harte en niet uit dwang, met toewijding en niet uit winstbejag. Speelt niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar toont u een voorbeeld voor de kudde. Dan zult ge, als de opperherder ver­schijnt, de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.
 • Vrijdag, 22 Februari 2019 : Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6.
  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden, omwille van zijn Naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf, geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
 • Vrijdag, 22 Februari 2019 :
 • Vrijdag, 22 Februari 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 16,13-19.
  In die tijd toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde Hij zijn leerlin­gen deze vraag: 'Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensen­zoon?' Zij antwoord­den: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten.' 'Maar gij', sprak Hij tot hen, 'wie zegt gij dat Ik ben?' Simon Petrus antwoordde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' Jezus hernam: 'Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steen­rots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldi­gen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.'
 • Vrijdag, 22 Februari 2019 : Commentaar H. Augustinus
  “Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Mat 16,18). Deze naam is aan Petrus gegeven omdat hij als eerste de fundamenten van het geloof onder alle volkeren plaatste en omdat hij de onverwoestbare rots is waarop het grondslag en het geheel van het gebouw van Jezus Christus rust. Om zijn trouw is hij Petrus genoemd, terwijl de Heer, volgens de woorden van Paulus, die zelfde naam heeft ontvangen voor zijn macht: "zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was de Christus” (1Kor 10,4). Ja, als de apostel die Christus verkoos om medewerker te zijn aan zijn werk, verdiende hij het om deze naam met Hem te delen. Samen hebben ze hetzelfde gebouw gebouwd. Het is Petrus die plant, de Heer geeft de groei en de Heer stuurt ook hen die moeten begieten (vgl 1 Kor 3,6). U weet, geliefde broeders en zusters, dat de gezegende Petrus, op het moment dat zijn Verlosser moest lijden, geleerd heeft van zijn fouten. Dat hij, nadat hij de Heer eerst verloochend heeft, de eerste is geworden naast Hem. Dat hij, meer toegewijd geworden door het verdriet over het geloof dat hij verraden had, een nog grotere genade ontvangen heeft dan die hij verloren had. Christus heeft hem zijn kudde toevertrouwd om die als een goede herder te leiden en hij die zo zwak was geweest, werd nu tot steun voor allen. Juist hij die gevallen is toen hij bevraagd werd over zijn geloof, moest anderen oprichten op het onwankelbare fundament van het geloof. Daarom wordt hij de fundamentele steenrots genoemd van de toewijding van de Kerken aan God.
 • Donderdag, 21 Februari 2019 : Uit het boek Genesis 9,1-13.
  Toen zegende God Noë met zijn zonen, en sprak tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en bevolkt de aarde. Vrees en schrik voor u zal heersen bij alle dieren op de aarde en bij alle vogels in de lucht; al wat over de aarde kruipt en alle vissen in de zee zijn onderworpen aan uw macht. Alles, wat beweegt en leeft zal u tot voedsel strekken; met het groene gewas geef Ik dit alles aan u. Alleen het vlees, waarin de ziel nog woont, die het bloed is, moogt ge niet eten. Maar uw eigen levensbloed zal Ik wreken; van alle dieren zal Ik het terugeisen, zowel als van de mensen; van iedereen zal Ik het leven van den evenmens terugvorderen. Wie het bloed van een mens vergiet, Diens bloed zal door mensen worden vergoten; Want als zijn beeld heeft God den mens gemaakt. Gij dan weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; wordt talrijk op de aarde, en bevolkt haar. Daarop sprak God tot Noë en zijn zonen: 'Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe Ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.' En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.
 • Donderdag, 21 Februari 2019 : Psalmen 102(101),16-18.19-21.29.22-23.
  De heidenen zullen uw Naam weer duchten, de vorsten der aarde uw heerlijkheid wanneer Gij de muren van Sion herbouwt, wanneer Gij daar weerkeert in volle luister, wanneer Gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast U neerlegt. Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze zonen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte, Hij ziet uit de hemel op aarde neer Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats, hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan Dan wordt op de Sion zijn Naar weer verkondigd, zijn lof in de heilige stad; als volken en stammen daarheen zullen komen om hulde te brengen aan God de Heer.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"