• Zondag, 27 Mei 2018 : Uit het boek Deuteronomium 4,32-34.39-40.
  In die dagen sprak Mozes tot het volk : Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien doen? Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de Heer de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals Ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.
 • Zondag, 27 Mei 2018 : Psalmen 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22.
  Oprecht is immer het woord van de Heer, en al wat Hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord, zijn stem schiep de hemelse machten. Hij sprak slechts een woord en alles ontstond Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn. Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn gunst vertrouwen, dat Hij hen redden zal van de dood, bij hongersnood hen zal voeden. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij ons een schild en een helper. Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
 • Zondag, 27 Mei 2018 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,14-17.
  Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.
 • Zondag, 27 Mei 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 28,16-20.
  In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'
 • Zondag, 27 Mei 2018 : Commentaar Pius XII
  Christus, onze voorspreker (1Joh 2,1), is gezeteld aan de rechterhand van de Vader. Hij is onder ons niet meer zichtbaar in zijn menselijke natuur. Maar hij verwaardigt zich bij ons te blijven tot het einde der tijden in het sacrament van zijn liefde, onzichtbaar, onder de gedaante van brood en wijn. Dit is het grote mysterie van een aanwezige en verborgen God, van de God die op een dag zal komen oordelen, de levenden en de doden. Naar die dag van God is de gehele mensheid onderweg, in de voorbije eeuwen, in de tegenwoordige tijd en in de toekomst. Naar die dag is ook de kerk onderweg, meesteres van het geloof en van de moraal voor alle volkeren, dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zoals wij geloven in de Vader, schepper van hemel en aarde, en in de Zoon die de mensheid verlost heeft, zo ook geloven wij in de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest, voortkomend uit de Vader en de Zoon als hun integrale liefde, beloofd en gezonden door Jezus aan zijn apostelen op de dag van Pinksteren, de hemelse deugd die hen vervult. Hij is de bemiddelaar en raadgever die met hen is voor altijd; de onzichtbare Geest, onbekend in de wereld, die hen alles wat Jezus hun gezegd heeft leert en in herinnering brengt . Toont, [broeders en zusters,] aan de christenheid de oneindige goddelijk kracht van deze scheppende Geest, hemels geschenk, verdeler van alle spirituele gaven, ultieme vertrooster, licht der harten, die, in onze zielen, alles reinigt wat besmeurd is, verfrist wat dor is, geneest wat gewond is. Van Hem, de eeuwige liefde, komt het vuur van naastenliefde dat Jezus hier op aarde wil zien ontbranden. Die naastenliefde die de Kerk één, heilig en katholiek maakt; die haar bezielt en onoverwinnelijk maakt te midden van de aanvallen van satans tempel; die naastenliefde die verenigt in de gemeenschap der heiligen; die barmhartigheid die de vriendschap met God herstelt en de zonde vergeeft.
 • Zaterdag, 26 Mei 2018 : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 5,13-20.
  Broeders en zusters, heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaar­dige vermag veel. Elia was een mens van gelijke aard als wij. Hij bad met aan­drang dat het niet zou regenen, en er viel geen regen op het land, drie jaar en zes maanden lang. Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, zijn ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken.
 • Zaterdag, 26 Mei 2018 : Psalmen 141(140),1-2.3.8.
  Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen, luister naar mijn stem als ik U roep. Laat mijn bidden tot U opstijgen aan wierook, mijn geheven handen U een avondoffer zijn. Zet een wachtpost bij mijn mond, wakers bij de stadspoort van mijn lippen; Want tot U, Heer, God, richt ik mijn ogen, tot U vlucht ik, pleng mijn leven niet.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"