• Vrijdag, 19 Oktober 2018 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 1,11-14.
  Broeders en zusters, in Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid wij die reeds te voren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. In Christus zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw heil, hebt aanhoord, in Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlos­sing van Gods eigen volk, en tot lof van zijn heerlijkheid.
 • Vrijdag, 19 Oktober 2018 : Psalmen 33(32),1-2.4-5.12-13.
  Jubelt, gerechtigen, voor de Heer, wie vroom is dient Hem te loven. Eert dan de Heer met citerspel, en speelt voor Hem op de harp. Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat Hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid. Gelukkig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen. Uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat Hij de sterveling gade.
 • Vrijdag, 19 Oktober 2018 :
 • Vrijdag, 19 Oktober 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 12,1-7.
  In die tijd toen duizenden mensen waren samenge­stroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen: 'Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen, de huichelarij van de Farizeeën. Niets is bedekt of het zal onthuld en niets verborgen of het zal geweten worden. Want alles wat gij in het donker gezegd hebt, zal gehoord worden in het licht, en wat gij binnenskamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden. Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: 'Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest Hem die, nadat Hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, vreest Hem! Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stui­vers? Toch vergeet God niet een van hen. Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest dus niet be­vreesd: gij zult meer waard zijn dan een zwerm mussen.
 • Vrijdag, 19 Oktober 2018 : Commentaar H. [Padre] Pio de Pietrelcina
        De werkelijke reden waarom jouw meditatie niet altijd lukt is deze – en ik vergis me niet ! Je begint je meditatie in onrust en bezorgdheid. Dat is genoeg reden waarom je nooit vindt wat je zoekt, want je geest is niet gericht op de waarheid waarover je mediteert en er is geen liefde in je hart. Deze bezorgdheid is ijdel. Je haalt er slechts een grote geestelijke vermoeidheid uit en een zeker kilte in je ziel, vooral op affectief niveau. Ik weet voor dit geen enkele remedie behalve deze: uit de bezorgdheid gaan. Dat is immers een van de grootste obstakels in de religieuze praktijk en het gebedsleven. Ze laat ons rennen om ons te laten struikelen.       Ik wil je niet ontslaan van je meditatie omdat het lijkt dat je er geen enkel voordeel uit haalt. Stapje voor stapje zul je een ruimte voor jezelf creëren, zul je je in nederigheid ontdoen van deze gehechtheid, de Heer zal je de gave van het stil gebed geven, welke Hij in zijn rechterhand bewaart.
 • Donderdag, 18 Oktober 2018 : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs 4,9-17a.
  Dierbare, doe uw best om spoedig bij mij te komen. Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft mij in de steek gelaten. Hij is naar Tessalonica vertrokken. Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij me. Ga Marcus halen en breng hem met u mee; ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. Als gij komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus, heb laten liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander, de kopersla­ger, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Neem ook bij u voor hem in acht, want hij heeft onze woorden heftig bestreden. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, allen hebben mij in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij ter zijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
 • Donderdag, 18 Oktober 2018 : Psalmen 145(144),10-11.12-13ab.17-18.
  Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw Koninkrijk. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet. Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"